Sheryl Dolls Ren – Mèo Anh lông dài

Posted on Aug 30, 2011 in Giống Khác |

mèo Anh lông dài, British Longhair, mèo ba tư, mèo exotic, mèo chichilla silver, golden persian Sheryl Dolls

Sheryl Dolls Ren

Mèo Anh lông dài

Mèo đực đã thiến

Sinh ngày 15/5/2010