Urban Snowlily of Sheryldolls

Posted on Dec 31, 2012 in Mèo Đực |

Urban Snow Lily of Sheryl Dolls

Mèo Exotic Seal Point

Sinh tại Liên Bang Nga

Nhân giống bởi: Natalia Pinigina