Mèo Himalayan, mèo exotic color point thuần chủng của chúng tôi đã ra đời ngày 14/04/2014 đàn H

Posted on May 21, 2014 in Tin Tức |

Sáng ngày 14/04/2014, Valery Snow Lily đã sinh được 4 bé gồm 2 đực, 2 cái. meo-himalayan-meo-ba-tu-exotic-thuan-chung-sheryldolls-haruna-01 meo-himalayan-meo-ba-tu-exotic-thuan-chung-sheryldolls-hibiscus-01 meo-himalayan-meo-ba-tu-exotic-thuan-chung-sheryldolls-harley-02 meo-himalayan-meo-ba-tu-exotic-thuan-chung-sheryldolls-hermes-01