Giống Khác

Sheryl Dolls Ren – Mèo Anh lông dài

Posted on Aug 30, 2011 in Giống Khác |

Sheryl Dolls Ren – Mèo Anh lông dài

Sheryl Dolls Ren Mèo Anh lông dài Mèo đực đã thiến Sinh ngày...

Read More

Sheryl Dolls Bom – Mèo Anh lông dài

Posted on Aug 30, 2011 in Giống Khác | 2 comments

Sheryl Dolls Bom – Mèo Anh lông dài

Sheryl Dolls Bom Mèo Anh lông dài Mèo cái đã triệt sản Sinh ngày: 7/10/2009 tại Việt...

Read More